Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Centrum Pupil PL Marcin Hankowski działalność gospodarcza
 

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest działalność gospodarcza Centrum Pupil PL Marcin Hankowski z siedzibą w 64-920 Pile, ul. Powstańców Wielkopolskich 9a, o numerze NIP: 7642656131 oraz REGON: 362542396 – zwana dalej „Administratorem”.

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem:

a. na adres e-mail: centrumpupil@gmail.com

b. na adres korespondencyjny: 64-920 Piła, ul. Powstańców Wielkopolskich 9a

3. Niniejszy dokument odzwierciedla wymogi wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej: „RODO”.

 

4. Korzystając ze sklepu internetowego:

 

https://centrumpupil.pl/

 

- zwane dalej łącznie ,,Sklepem”,

 

podczas rejestracji jako użytkownik usługi Konta Klienta, składania zamówień za pośrednictwem Sklepu, korzystając z usług dodatkowych oraz rejestrując się jako odbiorca naszego Newslettera przekazujesz nam swoje dane osobowe. Dokument, który czytasz, zawiera informacje o zasadach, na jakich przetwarzamy Twoje dane osobowe i przysługujących Ci w związku z tym uprawnieniach.

 

 

II. CEL I PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

5. Dane osobowe, które nam podajesz dokonując zakupu w Sklepie, w tym imię, nazwisko, Twój adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer konta bankowego, numer telefonu, nazwa firmy i NIP (jeśli dokonujesz zakupu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej) przetwarzane są:

 

a. w zakresie niezbędnym do nawiązania, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych przez Administratora drogą elektroniczną, w tym korzystania z usługi Newslettera,

b. w celu realizacji składanych przez Ciebie zamówień na towary znajdujące się w Sklepie, w tym zarządzania Twoimi płatnościami, kontaktowania w sprawie realizacji zamówienia w zakresie jego prawidłowej realizacji oraz dostawy,

c. w celu rozpatrywania składanych przez Ciebie reklamacji, zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy,

d. dochodzenia wszelkich roszczeń powstałych w związku z realizacją usług świadczonych drogą elektroniczną, a także realizacji zamówień

e. w celu obsługi innych zgłoszeń lub zapytań bądź skarg, które możesz do nas kierować,

f. w celu prowadzenia akcji marketingowych oraz konkursów, w których zdecydujesz się wziąć udział, szczegółowo określonych w odrębnych regulaminach.

 

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie niektórych danych osobowych może uniemożliwić nam świadczenie Tobie usług drogą elektroniczną, w tym otrzymywanie Newslettera oraz dokonywanie przez Ciebie zakupów w Sklepie. Niepodanie danych wymaganych na etapie rejestracji konta klienta uniemożliwi nam również jego rejestracje. Jeśli nie zgadzasz się na przekazanie nam którychkolwiek z wyżej wskazanych danych możesz dokonać zakupu za pośrednictwem jednego z naszych punktów sprzedaży stacjonarnej.

 

7. Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora, realizacji zamówień dokonanych za pośrednictwem Sklepu a także kierowanych zgłoszeń jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO – niezbędność do wykonania umów, które zawierasz z Administratorem za pośrednictwem Sklepu.

 

8. Rejestrując się jako odbiorca naszego Newslettera powierzasz nam swoje dane osobowe na podstawie możliwie wyrażonej przez siebie zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Po zatwierdzeniu w formularzu adresu e-mail oraz zaznaczeniu zgody na otrzymywanie informacji o nownościach i promocjach wyślemy do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie chęci zapisu do Newslettera. 

W każdej chwili możesz cofnąć wyrażoną zgodę oraz zrezygnować z otrzymywania od nas Newslettera poprzez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach Newslettera lub za pośrednictwem aktywacji odpowiedniego pola w Koncie Klienta. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej cofnięciem.


 

9. Jeśli jesteś zainteresowany, możesz zdecydować się na wzięcie udziału w akcjach marketingowych oraz konkursach, uregulowanych na podstawie odrębnych regulaminów. Podstawą do przetwarzania Twoich danych powierzonych nam w ramach realizacji akcji marketingowej jest wyrażenie przez Ciebie zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zbiór podstawowych informacji na temat tego w jaki sposób będziemy przetwarzać powierzone nam przez Ciebie dane oraz ich zakres zostanie określony każdorazowo w regulaminie określającym warunki przeprowadzenia akcji.

10. Przekazując nam swoje dane osobowe przetwarzamy je również w celu wywiązania się z obowiązków nałożonych przez nas przepisami prawa np. przez ustawę o rachunkowości oraz przepisy podatkowe. Ponadto, możemy także przetwarzać Twoje dane w celu wywiązania się przez nas z obowiązku stosowania tzw. zasady rozliczalności, czyli obowiązku wykazania przez Administratora przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. W tym wypadku, podstawą prawną do niezbędnego przetwarzania danych jest ciążący na nas obowiązek prawny na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

11. Będziemy także przetwarzać Twoje dane przekazane nam za pośrednictwem usług oferowanych przez Sklep w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust.1 lit. f) RODO):

a. w zakresie dokonywanych przez Ciebie zakupów w celu ustalenia lub dochodzenia przez nas roszczeń, a także w celu obrony przed takimi roszczeniami,

b. podane w pytaniu, skardze lub sugestii w celu udzielania odpowiedzi na Twoje pytania, skargi lub sugestie,

c. wskazane w ankiecie, o której wypełnienie możemy Cię poprosić w celu badania satysfakcji naszych klientów oraz określania jakości naszej obsługi,

d. niezbędne, w celu prowadzenia badań i analiz statystycznych oraz w celu udoskonalania oferowanych przez nas usług i towarów,

d. w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług świadczonych przez nas drogą elektroniczną, w tym przeciwdziałania ewentualnym nadużyciom lub oszustwom,

e. kontaktowania się z Tobą, w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, w szczególności za Twoją zgodą,

f. archiwizacji danych.

 

 

 

 

 

 

III. PROFILOWANIE

 

12. W celu przedstawiania Ci informacji o produktach, nowościach i promocjach, które mogą Cię zainteresować, będziemy tworzyli Twój profil klienta. W tym celu będziemy przetwarzać dane osobowe podane przez Ciebie w formularzu rejestracyjnym, informacje związane z Twoją aktywnością w ramach Konta Klienta, historia Twoich zakupów, informacje wykorzystanych przez Ciebie rabatach, częstotliwość korzystania z konta użytkownika. Będziemy również wykorzystywać informacje, jakie posiadamy na Twój temat w celu określenia jakiego rodzaju oferty lub komunikaty mogą być atrakcyjne dla Ciebie. Będziemy również przetwarzali dane z Twojego Konta Klienta w celu marketingu bezpośredniego (tj. informowania Cię o produktach, nowościach i promocjach). W tym przypadku podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych – działalność w zakresie marketingu bezpośredniego produktów oferowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

 

13. Jeżeli będziemy do tego uprawnieni, aby w optymalny sposób dostosować naszą ofertę do Twoich potrzeb, będziemy podejmować decyzje o doborze: wyświetlanych Ci reklam, podpowiadanych produktach w trakcie składania zamówienia, przesyłanych Ci informacji o produktach oraz promocjach, oparte wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu, obejmującym Twoje dane związane z zakupami w Sklepie, dane podane w formularzach, informacje o aktywności, w tym informacje o nabytych przez Ciebie produktach, informacje o lokalizacji i historię przeglądania. W tym przypadku podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Oznacza to na przykład, że biorąc pod uwagę informacje jakie posiadamy na Twój temat będziemy automatycznie przygotowywać dedykowaną dla Ciebie informację o produktach i usługach oraz promocjach oferowanych przez Sklep.

 

 

IV. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

 

15. Administrator wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie osobom upoważnionym i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia, że wszystkie operacje na danych osobowych są rejestrowane i dokonywane tylko przez osoby uprawnione.

 

 

V. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 

16. Będziemy udostępniać Twoje dane naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych klientów, aby móc wykonywać zobowiązania Administratora lub w jego imieniu działania na rzecz klientów oraz podmiotom, które działają na nasze zlecenie, tj. dostawcom usług i rozwiązań informatycznych, agencjom reklamowym, kurierom, podmiotom świadczącym usługi księgowe, finansowe, ubezpieczeniowe i administracyjne, organom publicznym, w tym sądom, na ich uzasadnione żądanie, ubezpieczycielom i doradcom Administratora, w przypadku, gdy będzie to konieczne dla obrony Administratora przed roszczeniami lub w celu dochodzenia przez niego przysługujących mu roszczeń.

 

17. Jeżeli zdecydujesz się na dokonanie płatności za pośrednictwem jednego ze współpracujących podmiotów obsługujących płatności elektroniczne udostępnimy Twoje dane temu podmiotowi w celu realizacji Twojej płatności.

 

18. Twoje dane osobowe nie będą udostępniane innym osobom trzecim, w tym w szczególności nie będą przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych osób trzecich.

 

19. Nie będziemy przekazywać Twoich danych osobowych do państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy).

 

 

VI. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

 

20. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji służy optymalnemu dostosowaniu naszej oferty do Twoich potrzeb. Administrator może podejmować decyzje o doborze: wyświetlanych Ci reklam, prezentowanych produktów w trakcie składania zamówienia, przesyłanych Ci informacji o produktach i usługach oraz promocjach i zniżkach, oparte wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, obejmującym Twoje dane związane z zakupami w Sklepie. Efektem tych decyzji może być otrzymywanie przez Ciebie indywidualnie dobranych ofert i informacji o produktach, usługach i zniżkach. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji nie będzie wywoływało żadnych skutków prawnych wobec Ciebie ani w istotny sposób nie będzie wpływało na Twoją sytuację.

 

VII. TWOJE PRAWA

 

21. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Twoich danych osobowych masz następujące prawa:

 

a. Prawo do dostępu do Twoich danych osobowych, w tym prawo do informacji o danych osobowych oraz uzyskania kopii danych osobowych,

b. Prawo do żądania sprostowania lub uzupełnienia Twoich danych osobowych, jeżeli są nieprawidłowe oraz prawo do uzupełnienia danych niekompletnych,

c. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,

d. Prawo do żądania usunięcia Twoich danych osobowych,

e. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych: w zakresie w jakim Twoje dane będą przetwarzane na podstawie Twojej zgody masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na czynności przetwarzania dokonane przez nas na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

f. Prawo do cofnięcia zgody na komunikację marketingową,

g. Prawo do wniesienia skargi do organu zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa) jeżeli uznasz, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Ciebie narusza postanowienia RODO,

h. Prawo do przeniesienia danych

i. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy przetwarzanie dotyczy celów statystycznych lub jest realizowane na podstawie uzasadnionego interesu prawnego Administratora, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególna sytuację osoby,


 

VIII. CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

22. Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane dla celów realizacji zamówień składanych w Sklepie, przetwarzać przez okres obowiązywania umowy przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeśli przetwarzanie tych danych będzie niezbędne w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń, a także w celu obrony przed takimi roszczeniami.

 

23. W zakresie, w jakim Twoje dane osobowe są przez nas przetwarzane dla celów prowadzenia i obsługi Twojego Konta Klienta lub w celu pozostałych usług świadczonych drogą elektroniczną, będziemy je przetwarzać do momentu odpowiednio, Twojej rezygnacji z konta Klienta w Sklepie lub rezygnacji z usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym Newslettera. Okres ten zostanie przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeśli przetwarzanie tych danych będzie niezbędne w celu ich dochodzenia, a także w celu obrony przed takimi roszczeniami.

 

24. W zakresie, w jakim Twoje dane osobowe są przetwarzane dla celów wywiązania się przez nas z obowiązków wynikających z przepisów prawa, będziemy je przetwarzać przez okres wynikający z takich przepisów.

 

25. W zakresie, w jakim Twoje dane osobowe są przetwarzane dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, w tym w celu przedstawiania Ci informacji marketingowych, a także prowadzenia komunikacji marketingowej, będziemy je przetwarzać przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu, chyba że skorzystasz ze swojego prawa i zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania tych danych dla celów marketingowych.

 

26. W zakresie, w jakim Twoje dane osobowe są przetwarzane dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, tj. ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie, skargę lub sugestię, będziemy je przetwarzać przez okres istnienia naszego prawnie uzasadnionego interesu.


 

 

VIII. POLITYKA COOKIES

 

27. Podczas korzystania przez Ciebie ze Sklepu na Twoim urządzeniu końcowym (np. Twoim komputerze) zapisywane są pliki, zawierające informacje niezbędne do prawidłowego korzystania ze Sklepu - tzw. pliki cookies. Dzięki zapisaniu tych plików na Twoim urządzeniu możliwe jest m. in. zapamiętanie danych logowania, zapamiętanie towarów dodanych przez Ciebie do koszyka, czy dostosowanie treści strony do Twoich zainteresowań. Dzięki plikom cookies możliwe jest zbieranie danych statystycznych Sklepu, co umożliwia nam rozwijanie Sklepu zgodnie z preferencjami naszych Klientów.

 

28. Pliki cookies nie są w żaden sposób szkodliwe dla Twojego urządzenia i nie zmieniają jego ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. Odczytanie zawartości tych plików możliwe jest jedynie przez serwer, który je utworzył.

 

29. Wykorzystujemy pliki cookies w celu:

a. niezbędnym do działania Sklepu - pliki te umożliwiają prawidłowe działanie Sklepu, logowanie do Sklepu, dokonywanie zakupów. Bez ich zapisania na Twoim urządzeniu korzystanie ze Sklepu jest niemożliwe;

b. zapewnienia bezpieczeństwa transakcji,

c. umożliwienia zapamiętania Twoich ustawień i preferencji.

d. dzięki zapisaniu tych plików na Twoim urządzeniu m. in. nie będziesz musiał każdorazowo wpisywać loginu i hasła, zostaną Ci wyświetlone produkty dostosowane do Twoich zainteresowań itp.;

e. umożliwienia otrzymywania spersonalizowanej reklamy.

 

Pliki te mogą być wykorzystywane przez Sklep lub przez współpracujące ze Sklepem podmioty świadczące usługi reklamowe, dzięki czemu może zostać wyświetlona Ci reklama dostosowana do Twoich zainteresowań.

 

30. Stosujemy dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) - sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony Sklepu. Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.

 

31. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm cookies w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego, wyłączenie cookies może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Sklepu.

 

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 02 lutego 2019 r.

 

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej Polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej Polityki prywatności za pośrednictwem wskazanej strony internetowej. O zmianie tych zasad zostaniesz poinformowany z wyprzedzeniem.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl